خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب شنا + شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا + شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا + شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا + شنا کردن در خواب

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد تعبیر خواب شنا + شنا کردن در خواب صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.شنا کردن: اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می‌شوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن‌ها به سر می‌بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد. اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش است. بسیاری از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را می‌بینند.

اگر در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن به آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه به زندگیتان

آموختن شنا: آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلا افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است.

شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب: مواجه با تضادها، دشواری‌های احساسی

شنا کردن در زیر آب: آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن آنچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و راحت با جنبه‌های مختلف وجود فرد است.

شنا کردن با دیگران: هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

شیرجه زدن: دل به دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی
تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب غرق شدن


ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • شنا کردن: زندگی بی دغدغه
  • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
  • شنا کردن در آب‌های با جریان تند: کاری جسورانه
  • تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد.
ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می‌کند، علامت آن است که به زودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود را به دست می‌آورد

شنا کردن

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

شیرجه‌زدن‌در خواب‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌که‌شما در تلاشید تا به‌کنه‌و عمق‌یک‌موقعیت‌موجوددر زندگی‌تان‌پی‌ببرید. آب‌نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌می‌توان‌این‌خواب‌را به‌این‌شکل‌تعبیر کرد که‌شما در حال‌کند و کاو درون‌ضمیرناخودآگاهتان‌هستید. فروید معتقد بود که‌شیرجه‌زدن‌در خواب‌می‌تواند معنی‌جسمانی‌داشته‌ونشان‌دهنده‌جنبه‌های‌معاشرتی‌انسان‌باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :
شنا کردن : زندگی بی دغدغه
در آبهای کدر : مانع
غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی
شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه
تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها
کسی که در آب زلال شنا میکند  سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد .

۳ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است

تعبیر خواب شنا کردن

اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی اگر آب گل آلود و کدر بود، معنی آن برعکس است. اگر در آب رودخانه شنا می کرد، خوشی زود گذری به او خواهد رسید و اگر در دریایی آرام شنا می کرد، زندگی اش در آرامش است. اگر در دریای مواج شنا می کرد و اسیر طوفان و موج دریا شد که نزدیک به غرق شدن بود، در کاری وارد می شود که سرتاسرآن کار زحمت و رنج و بدنامی است. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر ببیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر ببیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این ببیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

تعبیر خواب شنا از دید مطیعی تهران

اگر در خواب دیدی که در حال شنا در استخری با آب صاف و روشن هستید تعبیرش این است که عمری با نشاط در پیش دارید و کامرا میشوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود تعبیرش این است که غم و اندوهی سر راه شما قرار میگیرد.

تعبیر خواب شنا از دید ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال شنا کردن در دریا و یا در حال غرق شدن باشد تعبیرش زندانی ماندن است.اگر فردی در خواب ببیند که در حین شنا بمیرد تعبیرش این است که توسط دشمنانش نابود می شود.

تعبیر خواب شنا از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن هستی تعبیرش زندگی بی دغدغه است.اگر در خواب دیدی که در آب های کدر در حال شنا هستی تعبیرش مانع است.اگر در خواب دیدی که در حال شنا یا غرق شدن یا در حال فرو رفتن در آب هستی تعبیرش بدبختی است.شنا کردن در آب هایی با جریان تند تعبیرش کاری جسورانه است.اگر در خواب دیدی که در حال تماشای شناگرانی هستی تعبیرش تحقق یافتن آرزوها است.

تعبیر خواب شنا از دید آنلی بیتون

اگر در خواب دیدی که به راحتی شنا میکنی تعبیرش زندگی موفق است.اگر در خواب دیدی که به سختی شنا میکنی تعبیرش ناراضی بودن از زندگی است.اگر در خواب دیدی که با دوستانت در حال شنا هستی تعبیرش محبوبیت بین دیگران است.اگر در خواب دیدی در حال شنا کردن در زیر آب هستی نشانه دلواپسی و نگرانی است.

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *