خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب انجیر+ تعبیر خواب انگور+جزئیات کامل و عکس

تعبیر خواب انجیر+ تعبیر خواب انگور+جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم تعبیر خواب انجیر+ تعبیر خواب انگور+جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب انواع میوه را می توانید در سایت تالاب بخوانید. میوه ها هر کدام در خواب نشانه یک اتفاق مهمی هستند که در این جا به تعبیر خواب انجیر و تعبیر خواب انگور خواهیم پرداخت …

تعبیر خواب انجیر به روایت محمد بن سیرین

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از ان پشمیانی خورد.

تعبیر خواب انجیر به روایت ابراهیم کرمانی

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

تعبیر خواب انجیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی بشما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است ودر مذاهب توحیدی از ان به نیکی نام برده شده در خواب دیدن ان نیکو است؛

ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه ان رابا چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هرحال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

تعبیر خواب انجیر + تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور میگوید:

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بودو هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بودو هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب انگور به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق«ع» درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.

اول: فرزند نیک
دوم: علم فرائض
سوم: مال حلال

و فشردن انگور در خواب هم ان حضرت فرماید: بر سه وجه بود

اول: مال باخیر وبرکت
دوم: فراخی نعمت
سوم: از قحط و بلاامان یافتن

تعبیر خواب انگور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره انگور میگوید:

در خواب های‌ ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه ان سالیان دراز استفاده میکنیم.
ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و بخود امید داده ایم.
برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به ان دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد.

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب میگیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص ان با معبر است.

تعبیر خواب انگور به روایت حضرت دانیالحضرت دانیال درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بودو بی وقت، ترس و بیم بود.
معبران گفته اند: به شماره هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از ان که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.
اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

تعبیر خواب انگور به روایت جابر مغربی

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های‌ ان در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب سلطان حاصل کند.
اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که وی را و عیال وی را در خدمت سلطان منفعت رسد.
اگر بیننده خواب در ضرر خدمت سلطان نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت سلطان ظالم کند.
اگر بیند که ان معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت سلطان بادیانت کند.
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت سلطان با سیاست و با هیبت کند.
اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.
اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند.

تعبیر خواب انگور به روایت یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

و دو جوان با او به زندان درآمدند روزی یکی از ان دو گفت من خویشتن رابه خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خود رابه خواب دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از ان می‌خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش میخورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

تعبیر خواب انگور به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

خوردن: تب مختصر
چیدن ان: جدایی غیر منتظره
انگور سفید: شادمانی
انگور سیاه: غصه
دیدن ان : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آن را بشما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

تعبیر خواب انگور به روایت آنلی بیتون آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور میگوید:

اگر خواب ببینید انگور می چینید ؛ علامت ان است که بعد از دردسر به شادی دست می‌یابید . ودر آینده به کارهایی دست خواهید زد.

خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت ان است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود رابه دست احساسات خواهید سپرد.

دیدن انگور در خواب ؛ علامت ان است که از کار سختی فرار می کنید.

اگر دختری در خواب ببیند انگور میخورد ؛ علامت ان است که نسبت به آرزوهای خود اندکی مایوس خواهد شد.

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *