خانه / دسته اصلی / تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان + جزئیات کامل و عکس

تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان + جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان + جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب دیدن باران در خواب بارش باران در خواب و باران آرام و باران تند و …

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند بجای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در ان دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس ان چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر ان خیر و آسان بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر ان رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بودو به همه ی جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر ان باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل ان موضع و سختی که به ایشان رسد.

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل ان موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در ان سال یا در ان ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در ان هلاک شود.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول: رحمت.

دوم: برکت.

سوم: فریاد خواستن.

چهارم: رنج و بیماری.

پنجم: بلا.

ششم: کارزار.

هفتم: خون ریختن.

هشتم: فتنه.

نهم: قحط.

دهم: امان یافتن.

یازدهم: کفر.

دوازدهم: دروغ.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در ان دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در ان دیار مرگ مفاجات پدید آید.

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از ان روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که سلطان تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از ان جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر سلطان از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در ان موضع پدید آید.

تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

باران در بیداری ودر زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.

خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است.

مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه ی جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد ودر همه ی جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام ودر خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد.

دراین موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در ان سال یا ان ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود.

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند.

همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات ان تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید ان شخص بیمار می شود و اگر ان شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از اطرافیان شما طعمه بیماری می شود. مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست.

مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشتبام ودر پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد. این خواب بشما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران« از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده» دست و روی خودرا می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر ان است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید.

معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما بطور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از ان بنوشید دین خویش را می پردازید.

اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم ان می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر ان است که برای ان مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد.

اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش ان را می شنوید و از شنیدن ان خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای ان خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

تعبیر خواب بارانی

تعبیر خواب بارانی به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند بر تن او بارانی بودو او در خدمت سلطان بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود.

اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود.تعبیر خواب بارانی به روایت ابراهیم کرمانیاگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد، دلیل بر رنج و بیماری بود.

اگر بارانی کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود.

اگر بارانی سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد.

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

اینستاگردی با ستاره های هالیوودی | از هیلاری داف تا آریانا گراندی + جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد اینستاگردی با ستاره های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *