خانه💥 / دسته اصلی / تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی + جزئیات کامل و عکس

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی + جزئیات کامل و عکس

در این مطلب از سایت علم سرا می خواهیم در مورد تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی + جزئیات کامل و عکس صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و با دادن نظرات ما در بهبود کیفیت سایت یاری نمایید.

تعبیر خواب ابر و ابرهای رنگی! تعبیر خواب آسمان و باران. به طور کلی ابر توده‌ای از قطرات بسیار ریز آب است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود و زیباترین و شاعرانه ترین لحظات روی زمین را بوجود می آورد! اینک این منبع زیبای آسمان و باران در خواب چه تعبیری دارد؟ در ادامه با این بخش از تعبیر خواب وبسایت ناز وب همراه باشید.

Interpretation of cloud dream and clouds! The interpretation of the sky and the rain. In general, a massive cloud of droplets of very fine water, formed in the lower and middle classes of the atmosphere, creates the most beautiful and poetic moments on Earth!

تعبیر خواب ابر و ابرهای رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.
حکمت
ریاست
پادشاهی
رحمت
پرهیزکاری
عذاب
قحطی
بلا
فتنه

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد.

اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد.

اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند.

اگر بیند که ابر بر سر وی سایه همی کرد، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد.

اگر بیند که از ابر، جامه در دوخته بود و پوشیده بود، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود.

اگر بیند که ابر همه جهان بپوشید و هیچ باران نبود، دلیل بد بود.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

What does this beautiful source of sky and rain in sleep mean right now? Continue with this section of the cute dream website.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب خوردن ابر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر را می‌خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابر را جمع کرد یا برداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

تعبیر خواب ابرهای رنگی

حضرت دانیال گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.

اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی از معبران گفته‌اند:

زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد. اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.

اگر بیند که بر فراز ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.

اگر بیند که ابر بر سر وی می‌گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

تعبیر خواب ابر سیاه باران زا

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود.

اسماعیل بن اشعث گوید: ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند، دیدن وی در
خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

ابر سرخ رنگ

اگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است ، به رنج و بلا گرفتار می شود و محنت می بیند ، دلیل این تعبیر آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می داد.
اگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند ، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرد.
اگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می کند به منظوری که این آشنایی دارد می رسد.

سایه ابر

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد .
اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد .
اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

ابر همراه رعد و برق

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.
اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

تعبیر خواب ابر بارانی
جابر مغربی گوید: اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند. اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد.

اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود. اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.

اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آسمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی خود را در آسمان اول دید، اجل وی نزدیک شده است.
اگر خود را در آسمان دوم ببیند، علم و دانش کسب می کند.
اگر خود را در آسمان سوم دید، در امور دنیوی عزت و موفقیت پیدا می کند.
اگر خود را در آسمان چهارم دید، به پادشاه نزدیک و مقرب می شود.
اگر خود را در آسمان پنجم دید، هیبت، ترس و بیم می یابد.
اگر خود را در آسمان ششم دید، به خوشبختی و نیکی نائل می شود.
اگر ببیند که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و از کنار او عبور کردند، درهای علم و حکمت به روی وی گشوده می شود.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آسمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند آسمان به رنگ سبز بود در آن سرزمین خیر، صلاح و امنیت خواهد بود.
اگر ببیند آسمان سفید بود، در آنجا رنج و بیماری خواهد بود.
اگر آسمان سرخ بود، جنگ و خونریزی می شود.
اگر آسمان سیاه بود، بلا و فتنه ی عظیم پیش می آید.
اگر ببیند آسمان روشن تر از آن است که بود، خداوند به او روشنی و نورانیت کامل در دین عطا می فرماید.
اگر ببیند مقابل او درب آسمان باز شد، درب خیر و روزی به روی وی باز می شود و عالم و حکیم می گردد و بوسیله ی او روزی فراوانی به مردم می رسد.
اگر آسمان را می پرستید، بی دین و گمراه می شود.

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ابر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ابر مشاهده کند تعبیرش بر شش وجه است:

اگر فردی خود را در زیر ابر سفید بارنده ببیند، خدای متعال به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم و حکمت او بهره مند می شوند.

اگر مردی خود را در زیر ابر زرد ببیند بیمار می شود، و بعضی از تعبیر کنندگان می گویند زنی می گیرد که موجب غم و رنج او می شود.

اگر فردی ببیند در زیر ابر سرخ قرار داشت، به محنت و بلا گرفتار می شود. زیرا خداوند به هر قومی عذاب می فرستاد ابتدا ابر سرخ بالای سر آنها ظاهر می شد.

اگر فردی ببیند بالای ابر سبز راست ایستاد، به اندازه ی آن فرمانروایی می کند.

اگر فردی ببیند ابر از بالای سر او گذشت با شخصی بزرگ و خوشنام معاشرت پیدا می کند و به منظورش نائل می شود.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

تعبیر خواب باران

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی.

عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت: باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.

تعبیر خواب باران حضرت امام جعفر صادق (ع)
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول: رحمت.

دوم: برکت.

سوم: فریاد خواستن.

چهارم: رنج و بیماری.

پنجم: بلا.

ششم: کارزار.

هفتم: خون ریختن.

هشتم: فتنه.

نهم: قحط.

دهم: امان یافتن.

یازدهم: کفر.

دوازدهم: دروغ.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

تعبیر خواب باران یوسف نبی

دیدن باران ایمنی و فراخی بود
تعبیر خواب باران حضرت دانیال

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع.

اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کند که در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

تعبیر خواب باران محمدبن سیرین

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید

دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد.

اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیر خواب باران ابراهیم کرمانی

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.

اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب باران منوچهر مطیعی تهرانی

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی.

عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم.

باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.

ابن سیرین می گوید

اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست.

باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند.

همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد.

این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند.

از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید.

اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد.

اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

تعبیر خواب باران لوک اویتنهاو

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودی در اوضاع

باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب باران آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانه شما را خواهد کوبید .
۲ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید، نشانه‌آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد.

۴ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید ، نشانه آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد .
۵ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .
۷ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

۸ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .
۹ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .
۱۰ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .
۱۱ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب حرف ( ا ) به نقل از معبران مشهور

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب تاریکی

The post تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی appeared first on نازوب.

Rate this post

درباره ی elmsara

همچنین ببینید

خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و در طب سنتی چیست

گوشت گوساله خواص و مضرات و طبع گوشت گوساله در بارداری و برای نوزاد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *